Lånebetingelser og vilkår

Lånebetingelser og vilkår
Hos Odin Credit vil vi gerne gøre hvad vi kan for at låne dig hvad du har brug for, der er dog nogle kriterier du skal opfylde:

 • Du må ikke være registreret i RKI eller Debitor registret, og skal være over 19 år.
 • Du skal bevise din indkomst i form af de to seneste lønsedler.
 • Vi skal have en kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT i PDF-format.
  • I nogle tilfælde beder vi om at du skal sende “Skatteoplysninger” fra din skattemappe til os, også i PDF-format.
 • Du skal være dansk statsborger;
  • Du erklærer i låneformularen at være dansk statsborger
   • Bemærk det er strafbart at give forkerte oplysninger
  • Billede af dansk pas
 • Dit telefonnummer skal være registreret i dit navn og på din adresse, og det skal være synligt for os at se dette i offentlige registre som f.eks; 118.dk.

Yderligere gælder følgende betingelser og love for at låne hos Odin Credit IVS;

Tilmelding af betalingskort til automatisk betaling af ydelse på lån
Automatisk træk af beløb på et betalingskort er en abonnementsaftale mellem Odin Credit IVS og kunden som er en debitor der har optaget et lån hos Odin Credit IVS.

Når du tilmelder dit betalingskort til Odin Credit IVS´s abonnementsbetaling, er der en registrerings- og profiloprettelsesomkostning på 9 Kr + et betalingskortgebyr (som er afhængig af betalingskorttypen du tilmelder), som trækkes på dit betalingskort med det samme. Betalingskortgebyret er et beløb bestemt af Nets og Bambora.

Når debitor har oprettet et lån hos Odin Credit IVS, har debitor mulighed for at tilmelde sit betalingskort sådan at Odin Credit IVS må trække den aftalte månedlige ydelse på debitors lån, indtil alle ydelser, renter, gebyrer og omkostninger er betalt.

Falder en d.1 i en weekend eller på en helligdag, vil ydelsen blive forsøgt trukket sidste dag inden weekend eller helligdagen.

Når debitor har tilmeldt sit betalingskort, giver debitor Odin Credit IVS ret til;

– At trække ydelser på lånet, i henhold til den af debitor underskrevet lånekontrakt.
– At trække eventuelle gebyrer og omkostninger i forbindelse med ændringer i låneaftalen, efter aftale mellem debitor og Odin Credit IVS.

Hvis Odin Credit IVS ikke kan trække den aftale ydelse, rente, gebyr eller omkostning grundet manglende dækning eller af anden årsag, så er Odin Credit IVS berettiget til i hele perioden fra beløbet forfaldt til lånet anses for misligholdt jf. §8 på denne side, at forsøge at trække beløbet, inklusiv eventuelle yderligere renter og omkostninger, på debitors betalingskort.

Lavere end normalt rente
Debitor tilbydes en lavere end normal rente, når debitor har tilmeldt sit betalingskort til automatisk betaling af alle ydelser, renter, gebyrer og omkostninger indtil lånet er indfriet.

Hvis Odin Credit IVS ikke kan trække beløbet udgjort af ydelse, rente, gebyrer og omkostninger, vil debitors lån forrentes som var det ikke tilmeldt automatisk betaling via. betalingskort.

Opsigelse og ophør af automatisk betaling på betalingskort
Hvis debitor indfrier sit lån før tid, afmeldes debitors betalingskort fra automatisk betaling.

Hvis debitor ønsker at afmelde sit betalingskort fra automatiske betalinger, skal debitor kontakte Odin Credit IVS, og herefter fjernes betalingskortet fra automatiske betalinger.

Kvittering for modtaget betaling
Debitor modtager en besked indeholdende kvittering via. SMS og e-mail om hver indbetaling Odin Credit IVS modtager fra debitor.

Debitor modtager en besked via. SMS og e-mail når debitors betalingskort er tilmeldt automatisk betaling af ydelser.

Debitors profil på Odin Credit IVS´s webside www.odincredit.com, viser om betalingskort er tilmeldt automatisk betaling eller ej.

Udskiftning af betalingskort
Debitor kan altid meddele Odin Credit IVS, om at debitor ønsker at tilmelde et andet betalingskort, så assistere Odin Credit IVS med sådan.

Sikkerhed med betalingskort
Odin Credit IVS har ingen oplysninger om debitors betalingskort gemt online. Oplysninger om betalingskort er udelukkende hos Nets og betalingsgateway udbyder Bambora.

§1 OMFANG
Nærværende kontantlånsbetingelser er en del af kontantlånsaftalen/gældsbrevet omhandlende det på forsiden angivne lån (herefter kaldet “Lånet”)
Endvidere udgør Standardiserede europæiske forbruger-kreditoplysninger (SEF) en integreret del af aftalegrundlaget mellem debitor og ODIN CREDIT IVS

Betingelserne kan kun ændres ved skriftliftlig aftale mellem ODIN CREDIT IVS og debitor medmindre andet følger nedenfor;

Ved finansering forbeholder ODIN CREDIT IVS sig ret til en endelig kreditvurdering.

Hvis en kunde ikke vurderes kreditværdig som resultat af kreditvurderingen, underrettes kunden herom.

Odin Credit IVS kan afvise en låneansøgning, uden at give årsag til grunden, medmindre årsagen er registrering i et kreditregister hvilket afvisningen vil indholde oplysninger om.

ODIN CREDIT IVS er forpligtet til at få forevist identifikation af kunden som skal dokumentere legitimation.

Debitor kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er fuldt tilbagebetalt.

Specielle tilbud til debitor om særlige afdrag på misligholdte lån, er kun gældende i 10 dage fra debitor modtager tilbuddet. Tilbuddet er efter 10 dage ikke gældende længere, og debitors misligholdte lån forrentes efter de vilkår beskrevet i debitors lånekontrakt.

§ 2, YDELSEN
Som vederlag for lånet betaler debitor ydelse bagud hver måned, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af kontantlånsaftalen.

Ydelsen består af renter og afdrag. Leveringsrenten frem til første betalingsdato er tillagt hovedstolen.

Debitorrenten fremgår af gældsbrevet og kræves fra udbetaling af lånet af den til enhver tid værende restgæld. Renten tilskrives månedligt (renters rente) og beregnes på grundlag af restgælden.

Afdrag betales til nedbringelse af det samlede beløb som specificeret i kontantlånsaftalen.

Som del af ydelsen betaler debitor moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet som måtte blive pålagt af myndighederne.
Ved ændringer kan ODIN CREDIT IVS ændre ydelsen uden varsel.

Debitor har på anmodning herom, til enhver tid ret til at modtage en opgørelse over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespecifikation i form af en amortiseringsplan, uden omkostninger.

§ 3, BETALINGSBETINGELSER OG GEBYRER
Betalingen af ydelser kan ske med;

 1. Netbank og kontooverførsel
 2. Dankort, VISA/Mastercard og andre korttyper som f.eks. Visa Electron.

Ved brug af kreditkort til betaling af ydelsen bliver beløbet hævet umiddelbart med det samme fra dit kort, da vi allerede har leveret et lån til dig og indgået en låneaftale, hvor du har godkendt og underskrevet accept af alle vilkår beskrevet på denne side, med dit NemId.

Betalingsmuligheder findes under menuen “Mit lån”, hvis kunden er logget ind på www.odincredit.com.

Debitor er ansvarlig for rettidig betaling til ODIN CREDIT IVS.

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af ODIN CREDIT IVS ´s tilgodehavende i følgende rækkefølge;

 1. Gebyrer
 2. Renter
 3. Omkostninger
 4. Afdrag mv.

Ved forsinket betaling af ydelse skal debitor betale morarente som beregnes med samme rentesats som findes på kontraktens forside. Morarentesatsen beregnes i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 jf.
Renten tilskrives månedligt (renters rente). Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. Den til enhver tid gældende rentelov kr. 100,00 i rykkergebyr og kr. 100,00 i inkassogebyr.

Ved manglende indbetaling kan ODIN CREDIT IVS ´s tilgodehavende blive inddrevet via retslig inkasso og uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af nærværende kontantlånsaftale/gældsbrev, idet gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

§ 4 UDBETALING
Udbetaling sker til debitors egen bankkonto.

Udbetaling sker hurtigst muligt efter ODIN CREDIT IVS har godkendt lånet.

§ 5 IKRAFTTRÆDEN OG INDFRIELSE
Kontantlånsaftalen træder i kraft ved debitors underskrivelse af kontantlånsaftalen og når ODIN CREDIT IVS endeligt har godkendt lånet.

Tilbud om at indgå denne kontantlånsaftale er gældende 14 dage efter købers modtagelse af kontantlånsaftalen.

Debitor kan til enhver tid helt eller delvist indfri kontantlånsaftalen og derved opnå forholdsmæssig nedsættelse af kontantlånsomkostningerne. Omkostninger for indfrielse af kontantlånsaftalen før tid betales af debitor.

§ 6 DEBITORS ANSVAR
Udover debitors betalingsforpligtigelser har debitor også følgende ansvar;
1. UNDERRETNING
Debitor skal meddele ODIN CREDIT IVS om adresseændring.

§ 7 SÆLGERS ANSVAR
1. Følgeskader
ODIN CREDIT IVS kan på ingen måder holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader som følger af lånet, ikke bliver udbetalt uanset hvilken årsag, eller bliver udbetalt til forkert konto forudsat fejlen skyldes debitors forhold.

§8 OPSIGELSE OG MISLIGHOLDELSE
ODIN CREDIT IVS kan uden yderligere varsel kræve at debitor indfrier kontantlånsaftalen i nedenstående tilfælde;

1. Debitor undlader at betale forfaldne kontantlånsydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.

2. Debitor afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældsanering eller akkord, eller debitor på nogen måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.

3. Debitor misligholder andre aftaler af enhver slags indgået med ODIN CREDIT IVS eller koncernforbundne selskaber.

4. Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af kontantlånsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen af kontanlånsaftalen, eller på anden måde optræder illoyalt over for ODIN CREDIT IVS.

Kontantlånsaftalen kan opsiges såfremt debitor ikke senest inden 10 dage efter opfordring hertil har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af ODIN CREDIT IVS.

Hvis kontantlånsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævte årsager, fritages debitor ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kontantlånsaftale.

Procedure ved manglende betaling af ydelse på kontantlånsaftale
Hvis ydelsen ifølge kontantlånsaftalen ikke betales til aftalt tid sendes debitor via. SMS og e-mail;

 • Første rykker med tilhørende rykkergebyr og frist på 11 dage til at betale skyldigt beløb.

Hvis debitor ikke reagere og eller betaler ydelsen inden fristen i første rykkerskrivelse sendes debitor via. SMS og e-mail;

 • Anden rykker med tilhørende rykkergebyr, og advarsel om at kontantlånsaftalen vil blive opsagt til fuld indfrielse med alle omkostninger forbundet hermed samt varsel om inkasso, hvis ydelsen ikke betales inden 11 dage.

Hvis debitor ikke reagere eller betaler ydelsen inden fristen i anden rykkerskrivelse anses låneaftalen for misligholdt, og låneaftalen opsiges til fuld indfrielse, og sagen sendes til inkasso, som sender følgende;

 • Tredje rykker med tilhørende rykkergebyr, og oplysning om at kontantlånsaftalen er opsagt til fuld indfrielse inkl. alle omkostninger forbundet hermed inden 14 dage.

Hvis debitor ikke reagere eller betaler det fulde skyldige beløb inkl. alle omkostninger inden fristen i tredje rykkerskrivelse, kan sagen uden yderligere varsel sendes i fogedretten med henblik på at indgive gælden til ODIN CREDIT IVS. Kunden kan blive registreret i Experian (RKI) og Debitor Registret.

Kontantlånsaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at debitor:

 • Modtager 2 rykkerskrivelser fra ODIN CREDIT IVS uden at reagere eller betale skyldige beløb, og sagen derfor overdrages til inkasso.
 • Udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.
 • Standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord.
 • Afgår ved døden.
 • Tager fast bopæl udenfor landets grænser.
 • Flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter Odin Credit IVS herom
 • Har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse.

GÆLDSBREV
Kontantlånsaftalen indeholder et gældsbrev, som kan bringe sagen om misligholdt gæld direkte i fogedretten. Odin Credit IVS bestemmer hvilken retskreds som sagen fremstilles i.

Gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

§ 9 OVERDRAGELSE
ODIN CREDIT IVS, er berettiget til at overdrage kontantlånsaftalen til tredjemand.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kontantlånsaftalen overfor tredjemand såfremt overdragesen er oplyst til debitor.

Debitor er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

§ 10 FORTRYDELSESRET
1. FORTRYDELSESRET
Debitor har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden yderligere begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber senest 14 dage efter den dag hvor kontantlånsaftalen er indgået.

Fortrydelsesfristen gælder kun når kontantlånsaftalen er blevet opfyldt af begge parter.

For at udøve sin forstrydelsesret skal debitor meddele ODIN CREDIT IVS om sin beslutning om at fortryde kontantlånsaftalen i en utvetydig erklæring i form af et brev, e-mail, henvendelse til ODIN CREDIT IVS.

Fortrydelsesfristen er overholdt hvis debitor sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis debitor udøver sin fortrydelsesret, skal debitor til Odin Credit IVS betale ethvert beløb plus de renter, der er påløbet fra den dato, hvor beløbet blev udbetalt til debitor, til den dato, hvor beløbet betales tilbage, hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter at have sendt Odin Credit IVS meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten. Renterne beregnes på grundlag af den aftalte debitorrente.

2. FØLGE AF FORTRYDELSE
Hvis debitor fortryder kontantlånsaftalen, refundere ODIN CREDIT IVS alle betalinger modtaget fra debitor senest 30 dage fra datoen hvor ODIN CREDIT IVS har modtaget meddelelsen om debitors fortrydelse af kontantlånsaftalen.

ODIN CREDIT IVS gennemfører tilbagebetaling via bankoverførsel til debitors bankkonto.

§ 11 MARKEDSFØRING
Debitor modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når debitor har selv har valgt dette i afkrydsningsfelt i låneansøgningen.

Debitor kan til enhver tid frabede sig at modtage flere henvendelser angående markedsføring fra ODIN CREDIT IVS ved at meddele dette til ODIN CREDIT IVS, eller fravælge dette i bunden af nyhedsmail.

§ 12 PERSONDATAPOLITIK OG VIDERGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Der henvises til ODIN CREDIT IVS til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes på vores webside.

§ 13 MISBRUG
I tilfælde af misligholdelse af kontantlånsaftalen, vil Odin Credit IVS i henhold til gældende lovgivning, indberette debitor til skyldnerregistre, herunder særligt Experian (RKI) og Debitor Registret.

Odin Credit IVS politianmelder herudover konsekvent svindel og groft misbrug.

§ 14 FORTROLIGHED
Odin Credit IVS bekræfter, at alle oplysninger om debitor og kundeforholdet er fortrolig og ikke må videregives til tredjemand uden debitors forudgående skriftlige samtykke.

Uanset ovenstående er Odin Credit IVS berettiget til at videregive oplysninger om debitor og kundeforholdet til andre selskaber i Odin Credit IVS´s koncern, inkl. Odin Credit IVS´s revisorer, advokater og øvrige rådgivere, potentielle nye långivere, hvortil kontantlånet måtte blive overdraget til, samt SKAT under forudsætning af at oplysningerne behandles fortroligt og videregivelsen af oplysningerne er nødvendige for opfyldelsen af de opgaver, som er overdraget til sådanne personer. Derudover er Odin Credit IVS berettiget til at videregive oplysninger om kundeforholdet til kredit oplysnings bureauer, til brug af og til søgning af andre finansieringsselskaber.

I tilfælde af kundens misligholdelse af kontantlånsaftalen, er Odin Credit IVS endvidere berettiget til at videregive sådanne oplysninger om debitor og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder som er nødvendige for inddrivelsen af Odin Credit IVS´s krav mod debitor.

§ 15 KLAGEADGANG

Kunden kan klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber og Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Email til spa@kfst.dk

Klage over behandling af personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 25, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk

De har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til:
ODIN CREDIT IVS
Fuglsøvej 30
8240 Risskov
CVR. NR. 39839946
E-mail; kontakt@odincredit.com
Tlf; 004520625517